C语言打印菱形

时间:2014-09-26 17:27    点击:

用for

#include <stdio.h>
void main()
{
   int a,b,c; //a为行 b为空格 c为*
   //打印前半部分
   for(a=1;a<=4;a++)
   {
     for(b=3;b>=a;b--)
     {
       printf(" ");
     }
     for(c=1;c<=2*a-1;c++)
     {
       printf("*");
     }
     printf("\n");
   }
   //打印后半部分
   for(a=1;a<=3;a++)
   {
     for(b=1;b<=a;b++)
     {
       printf(" ");
     }
     for(c=1;c<=7-2*a;c++)
     {
       printf("*");
     }
     printf("\n");
   }
 
}用while
#include <stdio.h>
void main()
{
   int a=1,b,c;
   while(a<=4)
   {
     b=3;
     while(b>=a)
     {
       printf(" ");
       b--;
     }
    
     c=1;
     while(c<=2*a-1)
     {
       printf("*");
       c++;
     }
     printf("\n");
     a++;
   }
  
   a=1;
   while(a<=3)
   {
     b=1;
     while(b<=a)
     {
       printf(" ");
       b++;
     }
     c=5;
     while(c>=2*a-1)
     {
       printf("*");
       c--;
     }
     printf("\n");
     a++;
   }
 
}

来源:未知//所属分类:C语言/更新时间:2014-09-26 17:27
顶一下
(2)
66.7%
踩一下
(1)
33.3%
上一篇:C语言打印乘法口诀表
下一篇:C语言打印n长度的等腰三角形
相关内容